Algemene Voorwaarden

....

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Ruyssen Ruitersport retourneren. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ruyssen Ruitersport dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de consument hiertoe aan Ruyssen Ruitersport heeft aangewezen. Ruyssen Ruitersport is nimmer aansprakelijk voor (de kosten van) enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.